Χειρουργική θεραπεία καρκίνου του μαστού
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού είναι πρωτίστως χειρουργική. Η μαστεκτομή υπήρξε η προτιμώμενη θεραπεία κατά τους δύο προηγούμενους αιώνες. Όμως, ακόμα και σήμερα, εξακολουθεί να αποτελεί, κάτω από ειδικές ενδείξεις, κλασική μέθοδο θεραπείας. Οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι και οι ελάχιστα επεμβατικές διαγνωστικές τεχνικές, οδήγησαν σταδιακά στην εφαρμογή συντηρητικότερων χειρουργικών θεραπειών. Σήμερα η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής θεραπείας απαιτεί την συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. Η χειρουργική επέμβαση περιορίζεται και τροποποιείται ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρκίνου αλλά και την επέκτασή του σε άλλους ιστούς.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρκίνου που επηρεάζουν την χειρουργική επιλογή είναι:

  • Το μέγεθος του όγκου
  • Η θέση του όγκου
  • Ο ιστολογικός τύπος του όγκου
  • Το μοριακό προφίλ του όγκου
  • Βαθμός κακοήθειας (grade) του όγκου
  • Εάν είναι εστιακός ή πολυεστιακός
  • Εάν είναι μη διηθητικός καρκίνος DCIS ή LCIS
  • Ο φλεγμονώδης καρκίνος
  • Οι κλινικά θετικοί μασχαλιαίοι λεμφαδένες
  • Ο καρκίνος με απομακρυσμένες μεταστάσεις

Επιπλέον η επιλογή της χειρουργικής θεραπείας σχετίζεται με την ηλικία, το φύλο, αλλά και την επιθυμία του/της ασθενούς.

Διεθνείς και κυβερνητικοί οργανισμοί διαφόρων κρατών ξεχωριστά έχουν εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση του καρκίνου του μαστού στις οποίες περιλαμβάνονται οδηγίες για την επιλογή κατάλληλης χειρουργικής θεραπείας.