Λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης

Ο μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός με την ιστολογική εκτίμηση των λεμφαδένων αποτελεί την κλασική μέθοδο σταδιοποίησης της μασχάλης.

Οι ασθενείς που εμφανίζουν διηθημένους λεμφαδένες είτε με κλινική εξέταση, είτε αποδεδειγμένα με υπερηχογραφικό έλεγχο ή FNA, υποβάλλονται σε λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης. Ο λεμφαδενικός καθαρισμός περιλαμβάνει τα επίπεδα Ι, ΙΙ ή και ΙΙΙ της μασχάλης.

Πότε πρέπει να γίνεται λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης

 Λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης πρέπει να πραγματοποιείται:

 • σε κλινικά ψηλαφητούς λεμφαδένες
 • όταν προεγχειρητικά έχει αποδειχθεί ότι είναι διηθημένοι με υπέρηχο, FNA ή core biopsy
 • όταν το μέγεθος του καρκίνου είναι μεγαλύτερο από 4εκ.
 • σε πολυκεντρικούς όγκους
 • σε τοπικά προχωρημένους καρκίνους
 • στο φλεγμονώδη καρκίνο του μαστού
 • σε καρκίνο του μαστού στην διάρκεια της εγκυμοσύνης

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές του λεμφαδενικού καθαρισμού της μασχάλης

 Ο πλήρης λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης προκαλεί επιπλοκές που αυξάνουν την νοσηρότητα των ασθενών.

Στις επιπλοκές περιλαμβάνονται:

 • το σέρωμα στην περιοχή της μασχάλης,
 • βλάβες των νεύρων,
 • η δυσκινησία και παραισθησία του σύστοιχου άνω άκρου και, κυρίως,
 • το λεμφοίδημα που εμφανίζεται σε ποσοστό μέχρι 3-5%, μπορεί όμως να φτάσει το 40% όταν ακολουθεί ακτινοθεραπεία.

Σε κλινικά αρνητικούς λεμφαδένες και όγκους Τ1-Τ2 η σταδιοποίηση της μασχάλης μπορεί να γίνει με δειγματοληψία η οποία περιλαμβάνει την αφαίρεση τουλάχιστον τεσσάρων λεμφαδένων από το Ι επίπεδο της μασχάλης. Σε ανεύρεση διηθημένων λεμφαδένων ακολουθεί πάντα πλήρης λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης. Ο αριθμός των εξαιρεθέντων λεμφαδένων που απαιτούνται προκειμένου η σταδιοποίηση να είναι αξιόπιστη είναι 10-15.

 Τα τελευταία χρόνια η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα αποτελεί μία ευρέως διαδεδομένη μέθοδο που παρέχει με ασφάλεια και ακρίβεια τη σταδιοποίηση της   μασχάλης σε πρώιμο καρκίνο του μαστού και σε κλινικά μη ψηλαφητούς λεμφαδένες.

Όταν ο φρουρός λεμφαδένας είναι ελεύθερος μεταστάσεων τότε ο λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης δεν πραγματοποιείται, μειώνοντας σημαντικά τη νοσηρότητα, και κυρίως το λεμφοίδημα, των χειρουργημένων ασθενών με καρκίνο του μαστού.