Οταν τα καρκινικά κύτταρα που αναπτύσσονται μέσα στα λόβια του γαλακτοφόρου αδένα που παράγεται το γάλα καταστρέψουν το τοίχωμα των λοβίων και αρχίσουν να διηθούν τους γύρω ιστούς, τότε ο καρκίνος ονομάζεται διηθητικός λοβιακός καρκίνος του μαστού. Ο διηθητικός λοβιακός καρκίνος αποτελεί το 10% των καρκίνων του μαστού και θεωρείται ειδικού τύπου καρκίνος. Ο καρκίνος αυτός είναι πολλές φορές πολυεστιακός και αμφοτερόπλευρος και μπορεί να συνυπάρχει με διηθητικό πορογενές καρκίνο.