Τι είναι ο βαθμός κακοήθειας (grade);

Ο διηθητικός καρκίνος μπορεί να εμφανιστεί με διαφορετική δυναμική κακοήθειας και βαθμονομείται με grades (I,II,III). Όταν τα καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα και πολύ λίγο μοιάζουν με τα φυσιολογικά κύτταρα του μαστού, τότε ο καρκίνος είναι υψηλού βαθμού κακοήθειας (grade III). Όταν τα καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται πολύ αργά και μοιάζουν πολύ με τα φυσιολογικά κύτταρα του μαστού, τότε ο καρκίνος είναι μικρού βαθμού κακοήθειας (grade I). ‘Όταν τα καρκινικά κύτταρα παρουσιάζουν μέτριο ρυθμό πολλαπλασιασμού και έχουν μέτρια απόκλιση από τα φυσιολογικά κύτταρα του μαστού, τότε ο καρκίνος είναι μετρίου βαθμού κακοήθειας (grade II).